IX. (Prywatność i poufność)

 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Salon Odzieżowy Urszula. Urszula Hermanowicz. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług, obsługi transakcji sprzedaży Usług/Towarów, archiwizacji.

 

 

   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urszula Hermanowicz prowadzaca działalnośc gospodarczą pod firmą Salon Odzieżowy Urszula Urszula Hermanowicz ul. Piłsudskiego 2/3 , 11-100 lidzbark warmiński, NIP 739-157-30-62, REGON 510-418-160. 

   2, Pana / Pani dane osobowe są przetwarzane z związku z zawarta umową kupna-sprzedaży. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora jest:

- kupno-sprzedaż zakupionych produktów

- wysyłka zakupionych produktów

   3, Administrator informuje, podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru usłg świadczonych na Pana/Pani rzecz - sprzedaz i wysyłka zakupionego produktu ( produktów ) wymaga podania danych osobowych. Dodatkowo przy dokumentowaniu sprzedaży na Pana/Pani rzecz fakturą Vat, Administrator zobowiązany jest uzyskać Pana/Pani dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury VAT. 

Brak podania danych osobowych uniemozliwia świadczenie usługi sprzedaży oraz wysyłki zakupionego produktu.

  4, Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo dostepu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych. ma pan pani również prawo do przenoszenia danych, wnieśienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych, jesli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktycne.

  5, Administrator informuje, że Pana/pani dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług objętych umową, jak również będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia przekazania przez Pana/Paniią swoich danych osobowych.

  6, Sklep internetowy Salon Urszula Urszula Hermanowicz (salonurszula.pl) informuje, że Pana/Pani dane osobowe mogą byc ujawniane nastepującym kategoriom odbiorców:

- firmom księgowym współpracującym z Administratorem

- Prawnikom współpracującym z Administratorem

- firmom informatycznym współpracującym z Administratorem

- firmom kurierskim i pocztowym ( informujemy, że wysyłka zakupionych produktów odbywa się wyłącznie Pocztą Polską)

  7, Salon Odzieżowy Urszula Urszula Hermanowicz informuje, ze Pana/Pani dane osobowe będą ujawnione i przekazana firmie Poczta Polska celem realizacji zamówienia zgodnie z umową nr. ID 271466/0 zawartą pomiędzy Panią Urszulą Hermanowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Salon Odzieżowy Urszula Urszula Hermanowicz ul. Piłsudskiego 2/3, 11-100 lidzbark warmiński NIP 739-157-30-62, REGON 510-418-160, a Poczta Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa NIP 525-000-73-13, REGON 010-684-960.

  8, Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych

  9, Administrator informuje, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Uni Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegi